טופס מס' 1 - הזמנת תיק בנין
טופס מס' 1.1 - יפוי כח
טופס מס' 2 - בקשה לקבלת מידע בנכס
טופס מס' 3 - בקשה לדיון עקרוני/הקלות
טופס מס' 4 - בקשת היתר לעבודה מצומצמת
טופס מס' 5 - בקשה להיתר - רשימת דרישות כללית
טופס מס' 6 - הסכמת שכנים לביצוע עבודות הטעונות היתר בניה
טופס מס' 7 - ויתור זכויות
טופס מס' 8 - נוסח ערבות לבניה חדשה
טופס מס' 8.1 - ערבות בנקאית לתוספת בניה
טופס מס' 9 - תצהיר מבקש לבניית דו-משפחתי
טופס מס' 10 - התחייבות לשמירה על מילוי חללים
טופס מס' 11 - כתב התחייבות כנספח להיתר בניה
טופס מס' 12 - הצהרה בדבר אימות פרטי התכנית
טופס מס' 12.1 - הצהרה בדבר אימות פרטי התכנית למבני ציבור
טופס מס' 13 - הצהרת מהנדס מתכנן השלד
טופס מס' 14 - הצהרת מהנדס ביצוע
טופס מס' 15 - בקשה לפטור ממקלט
טופס מס' 16 - הצהרת מתכנן שלד - עודפי עפר
טופס מס' 17 - אישור מחלקה טכנית לצורך חיבור מונה מים
טופס מס' 18 - הצהרה בעניין תקן 1045
טופס מס' 19 - אישור מחלקת ביטחון להכנסת פועלים
טופס מס' 20 - דרישות לקבלת טופס 4
טופס מס' 21 - הצהרה בעניין תקן 1556